Meerwaarde

De meerwaarde van de inzet van De Noodkreet in deze trajecten blijkt al jaren: in zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden.

Herstel van de samenwerking wordt bereikt door de inzet van een ervaringsdeskundige (vrijwillige) ondersteuner (intern opgeleid, o.a. getraind in coaching en hulpvraagverheldering) welke een ruime tijdsinvestering kan brengen (met een minimale caseload van max. 3 gezinnen per ondersteuner) naast fysieke ondersteuning in gesprekken, voorbereiding en nabespreken van deze gesprekken (alsmede verslaglegging) behoren tot de inzet: dossieranalyse, bemiddeling tussen partijen, coaching van de ouder bij gesprekken met hulpverleners, advisering, ondersteunen met reacties geven, vertalen vakjargon, inzet Houvast).

Onze beroepskrachten trainen ervaringsdeskundige vrijwilligers om ouders in een jeugdzorgtraject van afhankelijkheid van ondersteuning te begeleiden naar zelfredzaamheid in al hun contacten met de (jeugd)hulpverlening. Dit gebeurt op alle gebieden waar een ouder in contact staat met een hulpverlener.

Een ondersteuningstraject kent veel contacten en is intensief. De tijd die een vrijwilliger besteedt voor een ouder is gemiddeld 5 tot 10 uur per week. Afhankelijk van de gewenste snelheid en draagkracht/draaglast van de ouder worden stappen gezet om de ondersteuning op te bouwen naar een situatie van zelfredzaamheid. Middels supervisie, intervisie, teamoverleg en regelmatige trainingen wordt de kennis en kunde van de vrijwillige ondersteuners en beroepskrachten op peil gehouden. De ondersteuning van Ouders en Jeugdzorg heeft als doel om het gezin binnen een traject zo spoedig mogelijk op eigen kracht de samenwerking met hulpverlenende instanties op te pakken. Gemiddeld duurt zo’n traject 8 maanden.

Het relevante onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben behoefte aan iemand die naast hen staat en begrip toont. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces wat de situatie van de ouder veroorzaakt heeft. Juist het aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen, maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren (deze hulpverlening heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu geen kinderen meer thuis heeft wonen) zich weer durft open te stellen.

Intern opgeleid in het voeren van gesprekken, waarin de-escalatie en het harmoniemodel centraal staan, geeft de ervaringsdeskundige sturing aan een gesprek tussen ouder en hulpverlening. Ook is er voor als na het gesprek uitleg over de houding en het beeld dat de ouder neerzet bij anderen.

De ondersteuner bespreekt wat de gevolgen van acties van de ouder kunnen zijn. Het kan gaan om sociaal-emotionele gevolgen voor het kind of juridische gevolgen op het gebied van beschermingstraject zoals minder omgang, langere uithuisplaatsingen. Cruciaal in zulke gesprekken is dat de ervaringsdeskundige begrip toont voor wat een ouder voelt of denkt, en waar mogelijk aansluit bij het verhaal en uit eigen ervaringen verbetersuggesties put. Onder de uitstromende gezinnen wordt een tevredenheidsmonitor afgenomen. Vier op de vijf gezinnen met ondersteuning weet de samenwerking met de jeugdhulpverlening alsnog te herstellen. Voor alle uitstromende gezinnen geldt dat zij een beroep op nazorg van Ouders en Jeugdzorg kunnen doen. Een kleine groep maakt hier gebruik van. Onder nazorg valt informatie, advisering en terugvalpreventie.

Ouders en Jeugdzorg is een aanvulling op het bestaande aanbod van de in de jeugdwet beschreven cliëntvertrouwenspersoon (CVP) welke in Brabant wordt uitgevoerd door Zorgbelang.

Zorgbelang werkt samen en verwijst door naar Ouders en Jeugdzorg en andersom.